Důležité

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI NA TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ TŠ STORMDANCE z.s.

Účastník soustředění – respektive jeho zákonný zástupce se vyplněním přihlášky na taneční soustředění zavazuje respektovat následující pravidla, podmínky a náležitosti spojené s účastí na tanečním soustředěním.

I. Pravidla a podmínky účasti na soustředění

Dbát pokynů lektorů, vychovatelů a organizátorů taneční akce a neohrožovat bezpečí své, ani jiných účastníků.

  • Respektovat bezpečnostní pravidla tanečního soustředění (účastníci budu s těmito pravidly seznámeni po příjezdu).
  • Pokud účastník soustředění nerespektováním bezpečnostních pravidel, pokynů vedoucího/lektora způsobí škodu na majetku či zdraví sobě či jiným, za škodu nese zodpovědnost zákonný zástupce účastníka soustředění.
  • Taneční škola si vyhrazuje právo stanovit limit maximálního počtu účastníků soustředění a přihlašování kdykoliv uzavřít
  • Taneční škola si vyhrazuje právo soustředění z důvodů nízkého počtu účastníků a nebo z jiných závažných důvodů zrušit nejpozději do 3 dnů před začátkem soustředění.
 

II. Storno podmínky

  • Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail).
  • V případě, že volné místo obsadí náhradník a kapacita soustředění je plně obsazena zálohu vracíme. V ostatních případech je přijatá záloha nevratná.
  • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud se rozhodnete soustředění přerušit či ukončit a to z jakéhokoliv důvodu.
  • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování budete ze soustředění vyloučeni. Důvodem vyloučení ze soustředění může být vážné nerespektování pravidel soustředění a pokynů vedoucích. Nevhodné chování účastníka soustředění bude před jakýmkoliv opatřením ze strany Taneční školy konzultováno se zákonným zástupcem účastníka soustředění.