PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI NA TANEČNÍM TÁBOŘE TŠ StormDance, z.s.

 Účastník soustředění –
respektive jeho zákonný zástupce se vyplněním přihlášky na taneční soustředění
zavazuje respektovat následující pravidla, podmínky a náležitosti spojené s
účastí na tanečním soustředěním.

I. Pravidla a podmínky účasti na soustředění

·
Dbát
pokynů lektorů, vychovatelů a organizátorů taneční akce a neohrožovat bezpečí
své, ani jiných účastníků.

·
Respektovat
bezpečnostní pravidla tanečního soustředění (účastníci budu s těmito pravidly
seznámeni po příjezdu).

·
Pokud
účastník soustředění nerespektováním bezpečnostních pravidel, pokynů
vedoucího/lektora způsobí škodu na majetku či zdraví sobě či jiným, za škodu
nese zodpovědnost zákonný zástupce účastníka soustředění.

·
Taneční
škola si vyhrazuje právo stanovit limit maximálního počtu účastníků soustředění
a přihlašování kdykoliv uzavřít

·
Taneční
škola si vyhrazuje právo soustředění z důvodů nízkého počtu účastníků a nebo z
jiných závažných důvodů zrušit nejpozději do 3 dnů před začátkem soustředění.


II. Storno
podmínky

·
Případné
odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail).

·
V
případě, že volné místo obsadí náhradník a kapacita soustředění je plně
obsazena zálohu vracíme. V ostatních případech je přijatá záloha nevratná.

·
V
průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud se rozhodnete
soustředění přerušit či ukončit a to z jakéhokoliv důvodu.

·
V
průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování
budete ze soustředění vyloučeni. Důvodem vyloučení ze soustředění může být
vážné nerespektování pravidel soustředění a pokynů vedoucích. Nevhodné chování
účastníka soustředění bude před jakýmkoliv opatřením ze strany Taneční školy
konzultováno se zákonným zástupcem účastníka soustředění.

 Souhlasím s dodržováním provozního řádu TŠ StormDance z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD TŠ StormDance z.s.

Platné po dobu trvání mimořádného opatření v souvislosti s COVID-19 ve všech provozovnách TŠ StormDance z.s.

1. Pohyb účastníků v provozovnách TŠ StormDance z.s. (TŠSD) se řídí těmito principy:

• Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá prostřednictvím účastníka vedoucímu zájmového útvaru. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

• Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky nebo kterýkoliv jiný ochranný prostředek, který kryje dýchací cesty. Bez roušky nebude umožněn účastníkovi vstup do budovy.

• Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

• Do budov bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

• Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do TŠSD (popřípadě k vyřazení účastníka).

• Účastníci budou vstupovat do budovy průběžně a u vstupu si budou dezinfikovat ruce. Poté odcházejí rovnou do učebny, kde je již bude čekat lektor TŠ.

• Účastníci se nepřevlékají, ani nepřezouvají, ale odchází rovnou do učebny, kde vždy probíhala výuka. Dbají na dodržování odstupů 2 m.

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do provozoven TŠSD vstoupit.

• Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí TŠSD v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného účastníka. Doporučuje se, aby zařízení měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

• Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. zájmového vzdělávání, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku a povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

• Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců TŠSD.

• V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.).

• V případě, že se jedná o sportovce a jejich trenéry, není při tréninku rouška v tréninkovém prostoru povinná. Sportovec ani trenér nemusí nosit roušku, ani dodržovat výše uvedený odstup.

 

 

2. Vzdělávání účastníků:

• Maximální počet účastníků ve skupině je 15.

• V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.

• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na principu ochrany zdraví.

• Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.

• V případě, že se jedná o sportovce a jejich trenéry, není při tréninku rouška v tréninkovém prostoru povinná. Sportovec ani trenér nemusí nosit roušku, ani dodržovat výše uvedený odstup.

 

3. Osoby s rizikovými faktory:

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

• Porucha imunitního systému, např. o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

o při protinádorové léčbě,

o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

• Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny:

• Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení. 

 

Video + další fotografický materiál z lekcí a jiných tanečních akcí TŠ StormDance  může být použit pro propagační účely TŠ a to v neomezené míře

 

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas TŠ StormDance z.s., identifikační číslo: 087 65 391, se sídlem Pod lesem 1078, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72684, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

Jméno a příjmení žáka

Datum narození

Rodné číslo 

Zdrav. Pojišťovna

Adresa bydliště

Jméno zákonného zástupce

Telefon

Kontaktní e-mail

 

2. Výše požadované údaje jsou nutné zpracovat za účelem registrace účastníka kurzu . Tyto údaje budou TŠ StormDance z.s. zpracovány po dobu 10 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@tanec-detem.cz.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno TŠ StormDance z.s., osobní údaje však pro TŠ StormDance z.s. mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Poskytovatel softwaru

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.