• Přihlášením na jakýkoliv kurz TŠ StormDance z.s. se účastník kurzu stává členem TŠ StormDance z.s. , ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 4. 4 stanov ze dne 7. října 2019 (dále jen „Stanovy“). výše specifikovaného spolku a tímto žádám o schválení této přihlášky ke členství, tzn. členství ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 10 písm. b) Stanov.

Podmínky a náležitosti členství v TŠ  StormDance z.s.  a účasti v kurzech: (platné od 7.10.2019 – pro všechny  kurzy TŠ StormDance z.s.)

 

Pravidla chování:

včasný příchod do lekcí tak, abychom pozdním příchodem nerušili ostatní

dbát pokynů lektora

použití bot určených pro tanec (nenosit jehlové nebo kovové podpatky nebo jiný typ bot,   který by svou podrážkou mohl poničit nebo zanechat viditelné stopy na podlaze tanečního sálu/tělocvičny)

Pokud účastník kurzu způsobí škodu na majetku nerespektováním pokynů vedoucího/lektora, škodu hradí zákonný zástupce účastníka kurzu.

V případě neúčasti tanečníka na hodině v době konání kurzu, nese zodpovědnost za tanečníka jeho zákonný zástupce.

Úrazové pojištění není součást kurzovného.

Účast rodičů na taneční lekci, bez předchozí domluvy s vedením Taneční školy, není povolena.

Při pokračování v kurzu i následující období (rok, pololetí či semestr) již členi TŠ nemusí znovu vyplňovat přihlášku, postačí včasná úhrada kurzovného. Úhradou kurzovného účastník kurzu (či jeho zákonný zástupce), potvrzuje svoji účast v kurzu a zároveň souhlasí s prodloužení platnosti všech podmínek a náležitostí účasti v kurzech TŠ StormDance z.s. na další období.

 

 

Storno podmínky:

Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e-mail).

V případě přihlášení na roční kurz nelze v pololetí požadovat vrácení kursovného.

V případě, že se z kurzu odhlásíte více jak 30 dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 15% z ceny kurzu.

V případě, že se z kurzu odhlásíte 30 – 15 dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 30% z ceny kurzu.

V případě, že se z kurzu odhlásíte 14 – 7 dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 50% z ceny kurzu.

V případě, že se z kurzu odhlásíte 6 a méně dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 70% z ceny kurzu. 

V průběhu kurzu není možné požadovat vrácení ceny, pokud se rozhodnete docházku ukončit či přerušit.

V průběhu kurzu není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování budete z kurzu vyloučeni. Důvodem vyloučení z kurzu může být narušování lekce nerespektováním pravidel chování určeného lektorem. Nevhodné chování účastníka kurzu bude před jakýmkoliv opatřením ze strany Taneční školy konzultováno se zákonným zástupcem.

V případě, že si před započetím kurzu namísto stávajícího kurzu vyberete jiný kurz ve stejném rozsahu, délkou i časem, zaplacená částka Vám bude na nový kurz převedena.

V případě, že vaše místo obsadí náhradník (váš kamarád, sourozenec atd.), částku převedeme.

V případě, že vaše místo obsadí čekající náhradník a bude plně obsazena kapacita kurzu, vracíme celé kursovné.

 

 

Ostatní:

Taneční škola si vyhrazuje právo zrušit nabídnutý kurz. Nabídne však jiný adekvátní kurz nebo vrátí 100% kursovného.

Lektor tanečních kurzů může být zastoupen jiným adekvátním lektorem a to krátkodobě i dlouhodobě.

V případě „události vyšší moci“ lze uplatnit poměrnou kompenzaci za kurzovné vždy do konce pololetí, ve kterém daný kurz proběhl. To znamená do 31.1. daného roku nebo do 30.6. daného roku. Po tomto datu již není možné nárokovat náhradu. Možnosti kompenzace jsou následující :

a) Vrácení poměrné částky zpět na účet

b) Převedení poměrné částky na jiný kurz

c) Převedení poměrné částky do následujícího pololetí

Účast na jednotlivých kurzech a soustředěních je dobrovolná a na vlastní riziko účastníků.  

Přihlášením do kurzu či soustředění účastníci stvrzují, že jsou zdravotně způsobilí k absolvování tanečně pohybových aktivit


 Souhlasím s dodržováním provozního řádu TŠ StormDance z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD TŠ StormDance z.s.

Platné po dobu trvání mimořádného opatření v souvislosti s COVID-19 ve všech provozovnách TŠ StormDance z.s.

1. Pohyb účastníků v provozovnách TŠ StormDance z.s. (TŠSD) se řídí těmito principy:

• Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá prostřednictvím účastníka vedoucímu zájmového útvaru. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

• Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky nebo kterýkoliv jiný ochranný prostředek, který kryje dýchací cesty. Bez roušky nebude umožněn účastníkovi vstup do budovy.

• Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

• Do budov bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

• Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do TŠSD (popřípadě k vyřazení účastníka).

• Účastníci budou vstupovat do budovy průběžně a u vstupu si budou dezinfikovat ruce. Poté odcházejí rovnou do učebny, kde je již bude čekat lektor TŠ.

• Účastníci se nepřevlékají, ani nepřezouvají, ale odchází rovnou do učebny, kde vždy probíhala výuka. Dbají na dodržování odstupů 2 m.

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do provozoven TŠSD vstoupit.

• Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí TŠSD v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného účastníka. Doporučuje se, aby zařízení měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

• Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. zájmového vzdělávání, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku a povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

• Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců TŠSD.

• V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.).

• V případě, že se jedná o sportovce a jejich trenéry, není při tréninku rouška v tréninkovém prostoru povinná. Sportovec ani trenér nemusí nosit roušku, ani dodržovat výše uvedený odstup.

 

 

2. Vzdělávání účastníků:

• Maximální počet účastníků ve skupině je 15.

• V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.

• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na principu ochrany zdraví.

• Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.

• V případě, že se jedná o sportovce a jejich trenéry, není při tréninku rouška v tréninkovém prostoru povinná. Sportovec ani trenér nemusí nosit roušku, ani dodržovat výše uvedený odstup.

 

3. Osoby s rizikovými faktory:

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

• Porucha imunitního systému, např. o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

o při protinádorové léčbě,

o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

• Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny:

• Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení. 

 

Video + další fotografický materiál z lekcí a jiných tanečních akcí TŠ StormDance  může být použit pro propagační účely TŠ a to v neomezené míře

 

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas TŠ StormDance z.s., identifikační číslo: 087 65 391, se sídlem Pod lesem 1078, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72684, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

Jméno a příjmení žáka

Datum narození

Rodné číslo 

Zdrav. Pojišťovna

Adresa bydliště

Jméno zákonného zástupce

Telefon

Kontaktní e-mail

 

2. Výše požadované údaje jsou nutné zpracovat za účelem registrace účastníka kurzu . Tyto údaje budou TŠ StormDance z.s. zpracovány po dobu 10 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@tanec-detem.cz.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno TŠ StormDance z.s., osobní údaje však pro TŠ StormDance z.s. mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Poskytovatel softwaru

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.